Privacyverklaring

 

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website (www.ingridtoonen.nl) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens

Ingrid Toonen coaching en training www.ingridtoonen.nl

Beemdstraat 34, Nijmegen

info@ingridtoonen.nl

KvK-nummer: 73475262

Telefoonnummer: 06-27218111

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

 

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

– Bedrijfsnaam (indien van toepassing)

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Verslaglegging coach/ trainingstraject (indien van toepassing)

 

Doeleinden

Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met u kunnen opnemen, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, voor algemene of gerichte aanbiedingen, voor de bestelprocedure, zodat wij u op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, zodat wij contact kunnen opnemen met het bedrijf waar u werkt en om nieuwsbrieven te versturen als u daar toestemming voor gegeven hebt. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben. Om zorg te dragen voor uw persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht.

 

Geheimhouding

De opdrachtnemer behandelt alle informatie over individuele cliënten vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. Uitsluitend in noodgevallen waarbij het leven van de cliënt zelf of van anderen in gevaar is of dreigt te raken, kan hiervan worden afgeweken.

De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting ook wordt nageleefd door eventueel bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden.

 

U hebt ook rechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@ingridtoonen.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens of andere wetgeving? Dan hebt u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Stuur uw verzoek naar info@ingridtoonen.nl.

Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups, encryptie, pseudonimisering en automatische verwijdering van verouderde gegevens.

 

Bewaring persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, tenzij anders met de cliënt en/of opdrachtgever is afgesproken.